Recent Posts

Arkiv

Tags

No tags yet.

Vår åsikt i den pågående debatten

Vi ville delta i debatten som pågår. Här nedan texten som sedan publicerades på Insändarsidan i Hbl den 7.2.2018

Bestörta och ledsna har vi alla fått följa med situationen inom äldreomsorgen under senaste veckan. Vi har fått läsa om sådant vi inte vill veta om eller höra av som vanvård av hjälplösa människor på institutioner, men också utbildad personal har försatts i besvärlig dager. Då kan det vara bra att veta att något positivt är som bäst på gång! Ett stort kultur i vården pilotprojekt som kallas Sol i minnet initierades av tre fonder och startade våren 2017. Geroartisten Taina Semi fungerar som huvudutbildare av personalen, hon som är känd för att redan för 20 år sedan bygga unik perssoncentrerad verksamhet i två enheter för minnessjuka, som beundrats både nationellt och internationellt!Av fyrtio intresserade valdes tre huvudenheter för minnessjuka i Svenskfinland med på resan; ett i Österbotten, ett i Åboland och ett i västra Nyland. Vi befinner oss nu mitt i en treårig process där de valda enheternas personal efter utbildning i personcenrerad vårdmetod nu utvecklar sitt arbete för sina klienter på respektive avdelning. Det har redan framkommit att den arbetskvalitet som personalen upplever är direkt livskvalitet för boenden. Vårdenheten består av personer som lider av en minnessjukdom, personal som blivit insatta i personcentrerad vård och anhöriga som ses som en resurs och inte en börda samt volontäraktiviteter som ökar i vårdvardagen och artister som utbildas och involveras med kontinuerliga besök på avdelningarna. I utbildningen ges verktyg för personalen för att konkret uppnå en förändring till det bättre. Det kan redan nu skönjas märkbara förändringar och konkreta aktiviteter för ökad trivsel på de utvalda enheterna. Egenvårdarsystemet har utvecklats och personalen upplever att arbetet känns mindre stressigt, att gemenskapen och trivseln ökat bland personalen vilket i sin tur direkt leder till lyckligare boenden som får leva ett liv som liknar deras eget.Då personalen blir införstådda i det personcentrerade vårdsättet gör de det goda livet möjligt för alla på enheten och de ser människan som en helhet och lär känna personen de är egenvårdare för. Självporträttsmonologer (en metod som Semi skapat) har skrivits om klienterna för att personalen ska lära känna dem men det viktigaste också för att lära att analysera materialet och överföra kunskapen i vårdplanen som gagnar positivt dem de vårdar. Det handlar om att utveckla arbetet reservera tid för dialog och därmed hitta extra tid i arbetet för meningsfull aktivitet för människan de sköter. De möjliggör och tillåter den lekfulla verksamheten i vardagen för boenden och vågar vara närvarande i stunden, de ser och bekräftar. I utbildningen behandlas utmanande situationer i vardagen på avdelningen där personalen också får lära sig mer om kroppsspråk och bemötande. Vårdarnas personliga utveckling och självkännedom har utvecklats. Vi har behandlat teman som hur den minnessjuka människan beskrivits inom olika konstformer men har också skrivit självporträtt om vårdarens egen ålderdom. Den expressiva konsten har inspirerat personalen till att töja på egna gränser. För enheternas ledning har ordnats inspirationsseminarium med personcentrerat ledarskap som tema. Projektet har följts upp under två årseminarier där alla medverkande deltagit med rubrikerna Skapande och livslångt lärande samt Ingen idé är omöjlig. Seminariernas innehåll har behandlat hur personalen lyckats ingjuta det de förverkligat i vårdvardagen. Det handlar om att skapa hem där personalens arbetssätt inte institutionaliseras och där den minnesjuka får ett värdigt och värdefullt liv att bo i under sina sista levnadsår. Projektet har ett klart mål som är att skapa modeller med utbildningsmaterial för andra enheter efter avslutat projekt och via flera personer som nu vidareutbildas kommer det att läras vidare om konceptet som Sol i minnet skapar. Det person-centrerade förhållningssättet är centralt inom modern vård och omvårdnad. För att ta till vara och utvärdera den kunskap som skapas i Sol-i- minnet -projektet har forskare från enheten för Vårdvetenskap vid Åbo Akademi, Vasa involverats. Resultaten förväntas ge värdefull information om hur vården kan utvecklas för att mer svara mot de förväntningar som finns på en god äldre vård, idag.

Lilli Sukula-Lindblom

Projektledare för Sol i minnet

Taina Semi Geroartist i personcentrerad vårdkultur

Regina Santamäki-Fischer

Docent i omvårdnad Åbo Akademi Vasa